เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week1-2


Topic    ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : สร้างแรงบันดาลใจ/ /เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องกับแปรงนาข้าวของโรงเรียน 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.1 -2
4-8
13-15
.
57โจทย์ :
-  สร้างฉันทะแรงบันดาลใจ
คำถาม:
-นักเรียนเห็นอะไรจากการเดินสำรวจภายในแปรงนาข้าวโรงเรียนของเรา
Brainstorming สิ่งที่นักเรียนสังเกตพบในทุ่งนาของโรงเรียน
- Card and Chart  ภาพวาดทุ่งนาในโรงเรียน
- Mind Mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
- Show and Share นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
นักเรียน: ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
ครู : ผู้กระตุ้นและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
-ทุ่งนาแปรงนาข้าวของโรงเรียน

จันทรํ ศุกร์
ชง:
 ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้ปะทะปัญหา สร้างฉันทะ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้โดยสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน เช่นคอกหมู คอกปัญญากับเรณู ทุ่งนา และแปลงนาข้าว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเดินสำรวจนักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไร

 เชื่อม:
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นจากการเดินสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน

ใช้:
- นักเรียนวาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจบริเวณภายในโรงเรียน
วันศุกร์
ชง
-ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจาการสำรวจทุ่งนาแปรงนาข้าวในโรงเรียนของเรา
เชื่อม:
นักเรียนระดมความคิดตั้งคำถามคนละ 1 คำถามเกี่ยวกับทุ่งนาแปรงนาข้าวของโรงเรียน
ใช้:
ครูให้นักเรียนเขียนคำถามที่ตนสงสัยลงกระดาษ คนละ 1 คำถาม
ชง
- ครูกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ด้วยการเปิดคลิปการนำเสนอวิธีการทำนา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากคลิปวีดีโอที่ได้ดู นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และรู้สึกอย่างไร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูตามความคิดของตนเอง
ใช้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้ดูพร้อมกับวาดภาพประกอบ
- นักเรียนนำเสนองานหน้าชั้นเรียนจากสิ่งที่ได้ดู

ชิ้นงาน :
-วาดภาพจากการสำรวจบริเวณโรงเรียนและเขียนคำศัพท์จากสิ่งที่ได้ดู
-ภาพวาดทุ่งนา
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Mind Mapping  ก่อนเรียน
ภาระงาน:
-ดูคลิปการทำนาข้าว
 พูดคุยแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อโครงงาน
   - ออกแบบวาดภาพประกอบชื่อโครงงาน
   - เขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
   -ระดมความคิดเห็นบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


  

ความรู้
เข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ละเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำงานร่วมกิจกกรมกับผู้อื่นได้
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1-2
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์แรกของการดเปิดเรียน Quarter 2 คุณครูสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออยากให้พี่ๆ 1 อยากเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวในสัปดาห์นี้วันแรกของการเปิดเรียนพี่ๆได้เห็นเห็นต้นข้าว เมล็ดข้าวอยู่ในห้อง พี่ออมสิน ทำไมครูอุ๋มต้องเอาต้นข้าวมาไว้ในห้องเรียน ครูพาพี่ๆเดินสำรวจบริเวณนาข้าวของโรงเรียนหลังจากการเดินสำรวจแปรงนาเสร็จแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดพี่ๆ ป.1 เห็นอะไรบ้างค่ะ จากที่ได้เดินสำรวจ พี่หยิน ต้นข้าวค่ะ พี่ภูมิหอยเชอร์รี พี่แพรวาผักบุ้งค่ะ พี่ๆวาดภาพระบายสีสิ่งที่ตนเองเห็นจากการเดินสำรวจพร้อมระบายสีให้สวยงาม ครูให้การบ้าน ให้พี่ๆนำเมล็ดข้าวมาจากบ้านพร้อมสอบถามคุณพ่อ คุณแม่ ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวมีชื่อพันธุ์ว่าอะไร ในสัปดาห์ที่ 2 พี่ๆได้เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นักเรียนเตรียมมาจากบ้าน โดยครูพาพี่ๆนำเมล็ดพันธุ์ข้าวแชร์น้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พี่ๆ คิดว่านำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแชร์น้ำแล้วทำไมถึงมีเมล็ดข้าวที่จม และ ลอย พี่โปเต้ เมล็ดข้าวที่ลอยเป็นเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ พี่แพรวา เมล็ดข้าวที่ลอยเป็นแกลบ พี่โอเปิ้ล เมล็ดข้าวที่จมเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ พี่ออย เมล็ดข้าวที่ลอยไม่มีเมล็ดอยู่ข้างในก็เลยลอยขึ้นมา หลังจากนั้นพี่ๆ แชร์ข้าวทิ้งไว้ พี่ๆ เตรียมดิน ปุ๋ย แกลบ อุปกรณ์ในการเพาะเมล็ดข้าว พี่ๆทุกคนเตรียมแก้วมาเพื่อจะเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่แก้ว ของใครของเรา ตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆ ได้สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของต้นข้าวของตนเอง
    พี่ๆ ป.1 ตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรรมที่ทำตลอดทั้งสัปดาห์

    ตอบลบ