เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week10

    Topic     ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 2 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.10
6– 10
ต.ค.57โจทย์ :
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- คำถาม:   
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q 2 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
 เครื่องมือคิด :
- Show and Share :นำเสนอผลงานนิทานการ์ตูนช่อง
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้

บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง
วันจันทร์ พฤหัสบดี
ชง:
 -ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน
-ให้นักเรียนดูผลงานของตนเองตลอดทั้ง Q 2  ที่ผ่านมา
เชื่อม:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับข้าวบ้าง?
-ครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก  โครงงานข้าว
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?

 ใช้
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind  Mapping
ศุกร์
ชง
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน
 -ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้  พร้อมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการทำชิ้นงานตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจและติดผลงาน


ชิ้นงาน
-นิทรรศการสรุปองค์ความรู้
-นิทาน/การ์ตูนช่อง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
-ร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ถ่ายทอดความเข้าใจผู้อื่นฟัง
ความรู้
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้งานสรุปองค์ความรู้หลังเรียน


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
          

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.1 ได้เรียนรู้การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นได้อย่างไรและความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “ข้าว” มีอะไรบ้าง” ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนากัน นักเรียนแต่ละคนวางแผนพูดคุยในกลุ่มของตนเองในการเตรียมตัวนำเสนองานโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงของแต่ละกลุ่มแล้วนำมาแชร์กันโดยแต่ละกลุ่มซ้อมการแสดงของกลุ่มใครกลุ่มเราแล้วแสดงให้ครูและเพื่อนดูหลังจากที่แสดงครบทั้ง 5 กลุ่มแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดพี่ๆจะแสดงละครให้เรื่องเรื่องว่าอะไรทำไมต้องแสดงเรื่องนี้หลังจากนั้น พี่หยิน: แสดงละครเกี่ยวกับชาวนาในการดำนาเพราะว่าเกี่ยวกับข้าว พี่โชค:ก่อนที่จะมีการดำนาต้องไถนาก่อน พี่ออย: ต้องมีการแสดงให้เป็นต้นกล้าในการที่เราจะเอามาดำนาก่อน พี่ออมสินหลังจากนั้นเราเอาข้าวที่ได้มาทำเป็นอาหารเพื่อขาย พี่ใบตอง:ทำอาหารจากข้าวหรือขนมก็ได้ หลังจากนั้นพี่ๆก็เริ่มซ้อมการแสดงโดยเพื่อนๆเสนอให้พี่หยิน เป็นพิธีกรผู้หญิง พี่ออยเป็นพิธีกรผู้ชาย หลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมการแสดงโดยพี่ๆทุกคนจัดการแสดงเองครูคอยแนะนำพี่ๆทุกคนได้มีสวนรวมในการทำกิจกรรมทุกคนได้มีบทบาทในการแสดงทุกคนพี่ๆจัดเตรียมชุดในการแสดงด้วยตนเองว่าจะใส่ชุดแบบไหนถึงจะเหมาะกับเรื่องที่ได้เรียนรู้ พี่ๆต่างพากันสนุกสนานขณะที่ซ้อมต่างพากันตื่นเต้นดีใจที่ตนเองได้เป็นตัวละครต่างๆ เช่น พี่ปัญๆ ได้แสดงเป็นชาวนา พี่น้ำอุ่น เป็นต้นข้าว พี่โปเต้,พี่โชค:ต่างตื่นเต้นดีใจที่ตนเองได้แสดงเป็นควาย ในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนตั้งใจในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดสัปดาห์พี่ๆมีความรับผิดชอบรู้เวลาได้ดีขึ้นค่ะ

    ตอบลบ