เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week8
Topic     ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากข้าวและการวางแผนในการจัดจำหน่ายได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.8
22– 26
ก.ย.57โจทย์ :
- เปิดตลาดอาหารที่ทำจากข้าว
- คำถาม:   
-นักเรียนจะประกอบอาหารที่ทำจากข้าวอย่างไรเพื่อได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด
-  เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำแต่ละสัปดาห์
นิทานช่อง: สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 - Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียนพื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
-ทำอาหารจากข้าว
วันจันทร์-พฤหัสบดี 
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะประกอบอาหารที่ทำจากข้าวอย่างไรเพื่อได้คุณค่าทางอาหารสูงสุด
เชื่อม:
-นักเรียนวางแผนการเปิดตลาดขายอาหารที่ทำจากข้าว
ประกอบอาหารที่ทำจากข้าว
 ใช้
ประกอบอาหารที่ทำจากข้าว 
วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานจากสิ่งที่ได้ทำอาหาร
 -ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้พร้อมช่วยกันเสนอแนะแนวทางการทำชิ้นงานตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจและติดชิ้นงาน
ชิ้นงาน
  - เขียนสื่งที่ได้ทำอาหารจากข้าว
    -สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความเข้าใจ
-เข้าใจเกี่ยวกับการการทำอาหารจากข้าวได้เป็นอย่างดี
 -วางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอยให้ผู้อื่นเข้าได้
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ละเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 8 พี่ๆป.1 ได้เรียนรู้และวางแผนการทำอาหารมาจากข้าวเพื่อเปิดตลาดและเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเปิดตลาดในสัปดาห์นี้มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในการทำอาหาร/ขนมเพื่อเปิดตลาดขายอาหารที่ทำมาจากข้าวหลังจากที่เปิดตลาดเสร็จแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมต้องเปิดตลาด พี่แพรวา: เราจะได้หาเงินด้วยตนเองเป็น พี่ใบตอง:เราจะได้มีเงินไปซื้ออุปกรณ์ในการเรียนหนังสือ พี่โปเต้เราจะได้มีเงินเก็บไว้ซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ พี่ออย:จะได้มีเงินฝากธนาคาร
    พี่อองฟอง:ไว้ซื้อสมุดมาโรงเรียน พี่อิม:จะไม่ได้ขอพ่อแม่เพราะเราขายของเองเราก็เก็บไว้เอง พี่เซน:เก็บไว้ซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน และในสัปดห์นี้พี่ๆต่างพากันตื่นเต้นในการเปิดตลาดขณะที่ขายของให้กับผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่ใจดีถามว่า ข้าวเหนียวถั่วดำทำอย่างไงทำไมต้องเรียกว่าข้าวเหนียวถั่วดำ พี่เซน:นำข้าวเหนียวไปนึ่งก่อนแล้วก็ต้มถั่วดำ และใส่น้ำตาลใส่กะทิก็เรียกว่าข้าวเหนียวถั่วดำ ทั้งที่พี่เซนไม่ได้เป็นคนขายข้าวเหนียวถั่วดำแต่พี่เซนขายขนมต้มอยู่ข้างๆกับข้าวเหนียวถั่วดำแต่พี่เซนเป็นคนตอบผู้ใหญ่ใจดี เห็นความตั้งใจในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง รู้เวลาและรู้หน้าที่ของแต่ละคนว่ามีความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมและขายของเปิดตลาดกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีพี่ๆทุกคนสนุกสนานในการเปิดตลาดพี่หยิน พี่อองฟอง พี่โอเปิ้ล พี่ออมสิน พี่โซ่ หนูอยากเปิดตลาดทุกสับดาห์เลยเพราะว่าสนุกดีค่ะ

    ตอบลบ