เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week4


Topic    ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนรู้และและเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าว 
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.4
25– 29
ส.ค.57
โจทย์ :
-การเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าว
คำถาม:   
ต้นข้าวมีลักษณะอย่างไร
-ต้นข้าวเจริญได้อย่างไร
-ต้นข้าวกับสิ่งมีชีวิตอื่น (คน สัตว์ พืช)
เครื่องมือคิด :
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
ฟาร์มโรงเรียน (สังเกต สำรวจ)
วันจันทร์ 
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลิตมากที่สุด
เชื่อม:
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของเมล็ดข้าว    การเตรียมดิน  และอาหารของต้นข้าว(ปุ๋ยการงอกของข้าว     ปัจจัยการเจริญเติบโตของข้าว สารอาหารที่จำเป็น ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่

ใช้
-มีผู้ปกครองอาสามาช่วยทำแปลงนาช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการเพาะปลูกข้าว
- นักเรียนเรียนแต่ละกลุ่มไปหา      วัตถุดิบในการเตรียมดิน แล้วนำมาใส่กระถ่างปลูกข้าว
- นักเรียนคัดเลือกเมล็ดข้าวที่จะนำไปปลูก
- บันทึกการเตรียมดินและเมล็ดลงในสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว
อังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
- ครูนำตัวอย่างชิ้นงานศิลปะโดยใช้เมล็ดข้าวมาให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง แล้วรู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนสร้างสรรค์เป็นรูปอะไรได้บ้างโดยใช้เมล็ดข้าว
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู และบอกภาพที่ตนเองอยากทำ โดยใช้เมล็ดข้าวปะติด
ใช้
- นักเรียนร่างภาพลงบนกระดาษและปะติดภาพโดยใช้เมล็ดข้าว
- ครูชื่นชมให้กำลังใจและฝากให้นักเรียนทำต่อเป็นการบ้าน
พฤหัสบดี
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสิ่งแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดข้าวคืออะไร เพราะเหตุใด และปัจจัยในการงอกของเมล็ดข้าวมีอะไรบ้าง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดข้าว และร่วมกันสังเกตเมล็ดข้าวที่เพาะไว
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดข้าว และปัจจัยในการงอกของเมล็ดข้าว
ใช้
- นักเรียนสรุปการงอกของเมล็ดข้าวพร้อมกับวาดภาพลงในสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว
- ครูชื่นชมผลงานและความตั้งใจในการทำงานของนักเรียน
วันศุกร์

ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของนักเรียน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว
-งานศิลปะจากเมล็ดข้าว
-สรุปการงอกของเมล็ดข้าวในสมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าว
ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าว
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
อธิบายเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้ พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวในวันจันทร์พี่ๆ ป.1 ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองช่วยกันทำแปลงนาปลูกข้าวพี่ๆป.1 ได้พากันขน ดิน ปุ๋ย เพื่อมาช่วยกันทำแปลงนากับผู้ปกครองพี่ๆต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นพี่ๆป.1 ทุกคนให้ความร่วมมือกันช่วยกัน และพี่ๆ ป.1 ได้เพาะปลูกเมล็ดข้าวและพี่ๆ ได้รู้จักวิธีการเพาะปลูกข้าวได้ลงมือทำจริง กิจกรรมการเรียนรู้ในวันอังคาร ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พี่ๆคิดวาข้าวที่นำมาปลูกมีลักษณะเป็นอย่างไร พี่แพรวา ต้องเป็นข้าวที่เมล็ดที่สมบูรณ์ พี่โปเต้ เป็นเมล็ดข้าวที่ใหญ่ๆ พี่เซน เป็นเมล็ดข้าวที่เป็นสีเหลือง พี่เมษา เป็นเมล็ดข้าวที่เมล็ดยาวๆเป็นเหลี่ยมๆ พี่ๆป.1 ดูคลิปการงอกและการเจริญเติบโตของต้นข้าว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด หลังจากที่ได้ดูคลิปพี่ๆ เห็นอะไรบ้างและครูให้วาดภาพเกี่ยวกับการงอกและการเจริญเติบโตของข้าวจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิป ครูให้การบ้านให้พี่ๆ เตรียมเมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวสารมาจากบ้าน และนำแก้วพลาสติกคนละ 1 ใบมาจากบ้าน และพี่ๆ ป.1 ได้ทดลองเกี่ยวกับการงอก โดยใช้เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวกล้อง เมล็ดข้าวสาร เพาะไว้ในแก้วของตนเองและให้พี่ๆสังเกตการงอกของเมล็ดข้าวทั้ง 3 เมล็ด พี่ต่างพากันตื่นเต้นในการลดลองในการปลูกข้าวและอยากที่จะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองทดลอง หลังจากทดลองเสร็จ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พี่ๆ คิดว่าหลังจากที่พี่ๆได้ทดลอง เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวกล้อง เมล็ดข้าวสารพี่ๆคิดว่าเมล็ดข้าวเมล็ดไหนจะงอกก่อนกัน พี่ใบตอง เมล็ดข้าวเปลือกค่ะ พี่โปเต้ เมล็ดข้าวเปลือกครับ พี่แพรว่า เมล็ดข้าวเปลือกค่ะ ครูถามกับไปว่าทำไมพี่ๆจึงคิดว่าต้องเป็นเมล็ดข้าวเปลือกค่ะ พี่ออยหนูถามพ่อกับแม่หนูมาแล้วครับ พี่ภมิหนูเคยเห็นที่บ้านครับ และครูได้ใช้คำถามกระตุ้นการคิดต่อไปอีกว่าแล้วข้าวเมล็ดไหนที่จะงอกได้เร็วกว่าอีก พี่อองฟอง เมล็ดข้าวกล้อง เพาระว่าเมล็ดข้าวกล้องมีจมูกข้าวแตกต่างจากเมล็ดข้าวสาร พี่ออมสิน เพาระเมล็ดข้าวสารได้สีมาแล้วจึงมองไมเห็นที่เป็นสีขาวๆเหมือนจมูกข้าว ในสัปดาห์นี้เห็นความรับผิดชอบในการทำงานเห็นความเอาใจใส่กับการเพาะปลูกข้าวเห็นความดูแลเอาใจใส่ในการดูแลต้นข้าวได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ