เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week3


Topic     ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้โครงงานร่วมกันใน Quarterที่ 2/2557

Week
Input
Process
Output
Outcome
W.3
18– 22
ส.ค.57โจทย์ :
-วางแผนการเรียนรู้
-สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
คำถาม:   
-นักเรียนจะวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ใน Quarter  นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำ/วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- Mind Mapping :สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน/
นิทานช่อง: สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-แปรงนาข 
วันจันทร์   พฤหัสบดี
ชง:
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน  Quarter  นี้อย่างไร
-นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน   กลุ่ม  แต่ละกลุ่มทบทวนเรื่องที่อยากเรียนรู้และนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาวางแผนการทำงานและการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์แตกต่างกันตามความสนใจ

เชื่อม:
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ที่รับผิดชอบกลุ่มให้ครูและเพื่อนฟัง
-ครูและเพื่อนๆแนะนำกิจกรรมตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-เป็น การ์ตูนช่อง

วันศุกร์
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้อะไรบ้าง
เกี่ยวกับแปรงนาข้าวนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไร?”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในสัปดาห์
ใช้
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
โดยเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวแปรงนาข้าวของตนเองลงบนกระดาษ
ชิ้นงาน
   -ชื่อหน่วยการเรียนรู้
-สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
-ปฏิทินการเรียนรู้
-Mind Mapping ก่อนเรียน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ระดมสมองวางแผนการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
รายสัปดาห์
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ละเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Mind  Mapping  ก่อนเรียนปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้วางแผนการเรียนรู้พี่ๆ ป. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้และตั้งชื่อโครงงานพี่พากันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับข้าว หลังจากที่พี่ๆทุกคนต่างเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ ครูให้ตั้งชื่อโครง พี่ๆตั้งชื่อโครงงานของพี่ๆ ป.1 ใน Quarter 2 “ข้าวมหัศจรรย์” พี่ๆได้ทำ Mind Mapping ก่อนเรียน และพี่ๆ ป.1 ได้เขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้ และในสัปดาห์นี้พี่ๆได้วางแผนทำปฏิทินรายสัปดาห์รวมกันกับคุณครู ครูแบ่งกลุ่มให้ทำปฏิทินแต่ละสัปดาห์โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ว่าในแต่ละสัปดาห์พี่ๆอยากทำกิจกรรมอะไรบ้าง และอยากทำชิ้นงานอะไรบ้าง พี่ๆต่างพากันตอบเกี่ยวกับสิ่งที่อยากทำในแต่ละสัปดาห์ ระว่างที่พี่ๆทำงานเป็นกลุ่มพี่ๆแบ่งหน้าที่กันทำงานเห็นความตั้งใจและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มรู้จักแบ่งปันและรู้จักรอคอยเห็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานเป็นกลุ่ม และในสัปดาห์นี้พี่ๆได้ไปสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นข้าวที่พี่ๆ พากันปลูกในสัปดาห์แรกหลังจากไปสังเกตรดน้ำเสร็จพี่ๆกับมาในห้องเรียนพี่ๆทำงานโดยการวาดภาพเป็นการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการงอกของต้นข้าวว่าตั้งแต่วันที่ปลูกในสัปดาห์แรกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างพี่ๆทุกคนต่างตื่นเต้นกับการงอกของต้นข้าวของต้นเอง พี่โอเปิ้ล พี่โซ่ ทำไมของหนูถึงไม่เกิดเยอะเหมือนกับเพื่อน ครูตอบกับไปว่าแล้วพี่คิดว่าไงค่ะ พี่โอเปิ้ล อาจจะเป็นเพราะว่าหนูกดดินแน่นจนเกินไปจึงทำข้าวไม่เกิด และพี่ๆ ป.1 สนใจดูแลเอาใจใส่กับต้นข้าวของตนเองเป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ