เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week7


Topic     ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอาหารและผลิตภัณฑ์จากข้าวสามารถทำอาหารจากข้าวให้มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี
                                                                                                                                                                 
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.7
15– 19
ก.ย.57โจทย์ :
-อาหารและผลิตภัณฑ์จากข้าว
คำถาม:   
ข้าวเป็นอะไรได้บ้างและนำมาทำอะไรได้บ้างจะทำอย่างไร
 เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำแต่ละสัปดาห์
นิทานช่อง: สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 - Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียนพื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
-คลิปวีดีโอ การทำอาหารจากข้าว
วันจันทร์-พฤหัสบดี 
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าข้าวเป็นอะไรได้บ้างและจะทำอย่างไร
เชื่อม:
-เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำอาหารจากข้าว
-ครูและนักเรียนเรียนรู้จากใบข้าว  เช่น ชาใบข้าว
-อาหารจากข้าว ข้าวผัดปลาทู ข้าวย่ำ ฯลฯ
-ขนมจากข้าว  ข้าวเหนียวแดง ขนมครก ข้าวเหนี่ยวปิ้ง ฯลฯ
 ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปคุณค่าของข้าวลงบนสมุดพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ (การทำอาหารจากข้าว)
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะสร้างสิ้นค้าอะไรบ้างที่ทำมาจากข้าว
เชื่อม
-  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
นักเรียนร่วมกันระดม ความคิดเกี่ยวกับการทำอาหารจากข้าว
 ใช้
-นักเรียนออกแบบสินค้าของตนเองลงบนสมุดระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
 -ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้พร้อมช่วยกันเสนอแนะแนวทางการทำชิ้นงานตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจและติดชิ้นงาน

ชิ้นงาน
  - สรุปคุณค่าของข้าว  
   -ออกแบบสินค้าลงบนสมุด
    -สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำอาหารจากข้าว
-คลิปวีดีโอ การการทำอาหาร
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความเข้าใจ
-เข้าใจเกี่ยวกับการการทำอาหารจากข้าวได้เป็นอย่างดี
 -วางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอยให้ผู้อื่นเข้าได้
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ละเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม ตัวอย่างชิ้นงานสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 7 พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์จากข้าวครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าข้าวเป็นอะไรได้บ้างและจะทำอย่างไรได้บ้าง พี่ใบตอง: ข้าวต้มมัด พี่หยิน:ข้าวเหนียวสังขยา พี่:โปเต้: ข้าว หลาม พี่ภูมิ: ข้าวจี่ พี่อองฟอง: ข้าวเหนียวแดง และในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ดูคลิปการทำอาหาร/ขนมมาจากข้าวและได้รู้วิธีการทำ ในสัปดาห์นี้มีผู้ปกครองอาสามาร่วมรู้และพาพี่ๆทำอาหาร/ขนมจากข้าวตลอดทั้งสัปดาห์ ในวันจันทร์พี่ๆ ป.1 ได้ร่วมกิจกรรมในการทำอาหารที่ทำมาจากข้าว เช่น ข้าวเหนียวเปียกลำไย ผู้ปกครองเล่าวิธีการทำข้าวเหนียวเปียกลำไยให้ฟังว่ามีวิธีการทำอย่างไร พี่เมฆ: ทำไมต้องเรียกว่าข้าวเหนียวเปียกลำไย พี่ออย: ทำไมต้องใส่มะพร้าว พี่ออมสิน: ไม่ใส่ลำไยได้ไหมครับ แม่พี่อลิทซ์ : เพิ่มความอร่อยเราต้องใส่ลงไปให้ครบทุกอย่าง
    ในวันอังคารพี่ๆได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครองในการทำอาหาร/ขนม ข้าวเหนียวสังขยา ผู้ปกครองแนะนำอุปกรณ์ในการทำข้าวเหนียวสังขยา พี่หยิน: ใส่ข้าวเหนียวสังขยาทำมาจากอะไรค่ะ พ่อพี่ปาย : ทำมาจากไข่เป็ดจากน้ำตาลปีบก่อนที่จะทำต้องนำไปปั้นให้เข้ากันก่อนแล้วนำมาหนึ่งให้สุก พี่แพรวา: ข้าวเหนียวสังขยาทำมาจากข้าวอะไรค่ะ: แม่พี่สตาค์: ทำมาจากข้าวเหนียวค่ะ ต้องทำให้เป็นข้าวเหนียวมูลก่อนแล้วนำมาใส่ใส้ ในวันพุธพี่ๆได้ทำข้าวเหนียวถั่วดำซึ่งในวันนี้ มีแม่พี่โปเต้ แนะนำวิธีการทำข้าวเหนียวถั่วดำ และให้พี่ๆ ป.1 ได้ดูและพี่ๆได้ช่วยต้มถั่วดำ ในวันพฤหัสบดี พี่ๆได้ทำก๋วยจั๊บญวน พี่โปเต้: เส้นก๋วยจั๊บญวนทำมาจากแป้งอะไรครับ แม่พี่กาฟิวส์ : แป้งที่ทำก๋วยจั๊บญวนทำมาจากข้าวแล้วทำมาเป็นแป้งสาลีแล้วเขาเอามาทำเป็นเส้นก๋วยจั๊บณวนค่ะ พี่โชค:ทำไมไม่เห็นเหมือนข้าวเลยครับในว่าทำมาจากข้าว แม่พี่แพรวา: เขานำมาแปรรูปแล้วค่ะก็เลยได้เป็นเส้นก๋วยจั๊บเหมือนกับที่พี่ๆเห็น ในวันศุกร์พี่ๆได้ทำขนมดอกจอกในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนตื่นเต้นดีใจและสนุกสนานในการทำอาหาร/ขนมร่วมกับผู้ปกครองเห็นความตั้งใจเห็นการรู้จักรอคอยและช่วยเหลือกันในการทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการทำอาหาร/ขนมกับผู้ปกครองทำเองทานเองในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ