เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week5


Topic    :  ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวได้อย่างเข้าใจ
                                                                                                                                                                 
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.5
1– 5
ก.ย.57
โจทย์ :
-การเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวกับพืช
-การเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวกับพืช
-ช่วงวัยต่าง (แรกเกิด   เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ชรา)
-เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ (แยกแยะ) สิ่งมีชีวิต คน  พืช  สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นมี
คำถาม:   
ถ้าคนกินอาหารเหมือนต้นข้าวจะเป็นอย่างไร?
ถ้าคนกินอาหารเหมือนต้นข้าวจะเป็นอย่างไร
-  คน พืช  สัตว์  มีอวัยวะหรือร่างกายทีทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 เครื่องมือคิด :
- Brainstorming:กิจกรรมที่อยากทำแต่ละสัปดาห์
นิทานช่อง: สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 - Show and Share :นำเสนอผลงาน
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
-ทุ่งนาของโรงงเรียน
-ฟาร์มกบ  ปลา  หมู  และไก่
-ผู้รู้ (พนักงาน คุณลุง  คุณป้า)
วันจันทร์-พฤหัสบดี 
ชง:
-นักเรียนสำรวจสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวกับพืชสิ่งมีชีวิตมาเทียบเคียงกัน
เชื่อม:
-สอบถาม คุณลุง คุณป้าในโรงเรียนว่ามีการเจริญเติบโตวัยไรและเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
 ใช้
-นักเรียนนำมาเทียบเคียงกับตัวเราจะใช้ระยะเวลานานเท่าไรจึงจะมีการเจริญเติบโต
-นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วจากการไปสอบถาม
คุณลุง  คุณป้า ลงบนสมุด
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ (สารคดี)  การเจริญเติบโตของ  คน  พืช สัตว์
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด คน  พืช สัตว์
เกิดมาได้อย่างไร
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
นักเรียนร่วมกันระดม ความคิดเกี่ยวกับการเจริญโตของ  คน  พืช  สัตว์ ครูช่วยเขียนสรุปอีกครั้งบนกระดาน
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนเองได้ดูคลิปวีดีโอลงลงบนสมุดพร้อมวาดภาพประกอบให้สวยงาม

วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง?
เชื่อม:
-นักเรียนนำเสนอชิ้นงานจากสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
 -ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้พร้อมช่วยกันเสนอแนะแนวทางการทำชิ้นงานตามความเหมาะสม
ใช้
-นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจและติดชิ้นงาน
ชิ้นงาน
  -วาดภาพการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าว
   -สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-คลิปวีดีโอ การเจริญเติบโต  คน  พืช สัตว์
  - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความเข้าใจ
-เข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวได้อย่างเข้าใจ
-วางแผนการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ชุมชนบ้านกวางงอยให้ผู้อื่นเข้าได้
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ละเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวกับพืชนักเรียนสำรวจสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและโครงสร้างของต้นข้าวกับพืชสิ่งมีชีวิตมาเทียบเคียงกันครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ (สารคดี) การเจริญเติบโตของ คน พืช สัตว์ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด คน พืช สัตว์
    เกิดมาได้อย่างไร พี่โปเต้ พืชเกิดมาจากเมล็ดง พี่ ภมูิ งอกออกมาจากเมล็ดเป็นต้นเล็กๆ แล้วกลายเป็นพืชต้นใหญ่ หลังจากที่ดูคลิปครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไรบ้างจากที่ได้ดูคลิป ครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนเองได้ดูคลิปวีดีโอลงลงบนสมุดพร้อมวาดภาพประกอบให้สวยงาม ในสัปดาห์นี้มีผู้ปกครองอาสามาพาพี่ๆ ป.1 ทำแปลงนาสาธิตการดำนาพี่ๆ ต่างตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ดำนา พี่ๆต่างช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการทำแปลงนาขนดิน ขนปุ๋ย และพี่ๆได้ดำนาอย่างสนุกสนาน พี่ๆ ป.1 มีคำถามโดยพี่ออมสินทำไมต้องดำนาในแปลงนาสาธิตที่ผู้ปกครองทำ ทำไมไม่ไปดำนาในทุ่งนา พี่เมฆ แล้วดำนาตรงแปลงนานี้ข้าวจะเกิดได้อย่างไร พี่โอเปิ้ล หนูว่ามันมีน้ำแยอะมันคงจะตาย พี่หยิน หนูว่าพี่กล้าต้องลอยขึ้นมาเพราะว่าฝนต้องตกลงมา ในสัปดาห์นี้พี่สนุกสนานกับการได้ดำนาเห็นความตั้งใจของพี่ๆ ป.1 ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ