เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week6


                Topic     ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนรู้และและเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งพันธุ์ข้าวการแยกเมล็ดและการแยกต้นข้าวได้เป็นอย่างดี
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.6
8– 12
ส.ค.57โจทย์ :
-การแบ่งพันธุ์ข้าว การแยกเมล็ด
-การแยกต้นข้าว
คำถาม:   
นักเรียนจะนำข้าวแต่ละประเภทมาใช้ทำอะไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด :
- Show and Share :นำเสนอผลงานนิทานการ์ตูนช่อง
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-เมล็ดพันธุ์ข้าว
วันจันทร์ พฤหัสบดี
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำข้าวแต่ละประเภทมาใช้ทำอะไรได้บ้าง
 เชื่อม:
-ครูนักเรียนจัดหมวดหมู่ของสายพันธุ์ข้าวแต่ละประเภท
ใช้
นักเรียนเขียนสายพันธุ์ของข้าวที่จัดหมวดหมู่ลงบนสมุดพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงาม
วันศุกร์

ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของนักเรียน
ชิ้นงาน
-นิทาน/การ์ตูนช่อง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งพันธุ์ข้าวการแยกต้นข้าว
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดหมวดหมู่ของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
อธิบายเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจรรม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์นี้พี่ ป.1 ได้เรียนรู้การแบ่งพันธุ์ข้าว การแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดพี่ๆรู้จักข้าวอะไรบ้าง พี่เซน:ข้าวหอมนิล พี่อองฟอง:ข้าวหอมมะลิ
  พี่สตางค์:ข้าวเปลือก พี่ออย:ข้าวสินเหล็ก พี่โชค:ข้าวสาร ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำข้าวแต่ละประเภทมาใช้ทำอะไรได้บ้าง
  พี่โปเต้ :นำมาทำเป็นข้าวจี่ พี่หยิน:เอามาทำเป็นข้าวผัด พี่ออมสิน:ทำเป็นข้าวหลาม พี่ใบตอง:ข้าวสังขยา พี่ปราย:ขนมนางเล็ด พี่โอเปิ้ล:ข้าวเหนียวทุเรียน พี่อิม:ข้าวเหนียวมะม่วง ครูให้จัดหมวดหมู่ของข้าวมีข้าวเปลือกข้าวสารโดยพี่ๆช่วยกันแยกของเมล็ดข้าว ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการทำอาหารละผลิตภัณฑ์จากข้าวพี่ตื่นเต้นและอยากที่จะทำ พี่ๆป.1 ถามคุณครูจะพาทำวันไหนค่ะหนูอยากกิน ครูให้การบ้านให้พี่ๆ ป.1 ไปหาวิธีการทำอาหารและขนมจากข้าวมาคนละ 1 อย่าง ครูให้ออกมา
  Show and Share ให้เพื่อนๆฟังพร้อมบอกวิธีการทำให้เพื่อนฟัง พี่โปเต้: อยากทำข้าวเหนียวถั่วดำ นึ่งข้าวเหนียวก่อน ต้มถั่วดำ และต้มกะทิ พี่เมฆ:ข้าวพองนำข้าวที่นึ่งมาปันเป็นก้อนกลมๆแบนๆ แล้วนำข้าวที่ปั้นไปทอดให้พองๆแล้วนำน้ำตาลที่เชื่อมมาใส่กับข้าวเหนี่ยวที่ทอดเสร็จแล้วข้าวก็จะพอง พี่ปราย:ข้าวต้มมัดเอาใบตองมาตัดเป็นวงกลมแล้วเอาข้าวเหนียวมาใส่ใส่กล้วยแล้วมัดเป็นคู่แล้วก็นึ่ง พี่เซน:กระยาสารทต้องทำให้ถั่วลิสงให้สุกก่อนและงาให้สุกก่อนและผสมกะทิน้ำตาลปีบ พี่ๆสนุกสนานกับการได้ฟังเพื่อน Show and Share และอยากให้ถึงสัปดาห์ที่ 7 เพื่อจะได้ทำอาหารและผลิตภัณฑ์จากข้าว


  ตอบลบ