เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: " ข้าว"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ของข้าวที่ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นรวมทั้งนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง ดูแลสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นได้

week9


Topic     ข้าวมหัศจรรย์
เป้าหมายรายสัปดาห์  เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์ ในอดีตจึงถึงปัจจุบัน 
และสามารถเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี 
                                                                                                                         
Week
Input
Process
Output
Outcome
W.9
4– 8
ต.ค.57โจทย์ :
-การเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์ ในอนาคต
คำถาม:   
ในอนาคตถ้าไม่มีข้าวมนุษย์จะอยู่อย่างไร?
 เครื่องมือคิด :
- Show and Share :นำเสนอผลงานนิทานการ์ตูนช่อง
- Wall Thinking :ติดชิ้นงาน
นักเรียน: พื้นความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล/ความสนใจ
ครู : ผู้กระตุ้นการและอำนวยการเรียนรู้
 บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
-คลิปวีดีโอ การเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์ ในอนาคต
วันจันทร์ พฤหัสบดี
ชง:
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูเปิดคลิปวีดีโอการเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์ ให้นักเรียนดู
หลังจากชมคลิปวีดีโอเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
 เชื่อม:
-นักเรียนแต่ละคนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์
ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนๆในชั้นเรียน
ครูและนักเรียนวิเคราะห์กา
รเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์ ในอนาคต
ใช้
-ทำการ์ตูนช่องการเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์ ในอนาคต
วันศุกร์
ชง:
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง
เชื่อม:
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนในสัปดาห์นี้

ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-ครูชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของนักเรียน
ชิ้นงาน
-นิทาน/การ์ตูนช่อง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันในสัปดาห์
-ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคน  พืช สัตว์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
การสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดหมวดหมู่ของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อธิบายสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
อธิบายเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
การจัดการข้อมูล
มีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การอยู่ร่วมกัน
มีทักษะสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
คุณลักษณะ
ความพยายาม
ทำกิจกรรมและชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
รู้เคารพ
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าในความคิดของตนเองและผู้อื่น
การปรับตัว
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม          

ตัยอย่างชิ้นงานสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 9 พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคน พืช สัตว์ ในอนาคตครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันครูเปิดคลิปวีดีโอการเปลี่ยนแปลงของคน พืช สัตว์ หลังจากชมคลิปวีดีโอเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนักเรียนแต่ละคนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคน พืช สัตว์ นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนๆในชั้นเรียนทำการ์ตูนช่องการเปลี่ยนแปลงของคน พืช สัตว์ ในอนาคต และนำเสนอชิ้นงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง พี่โป้: การเปลี่ยนแปลงของคนเราเริ่มจากออกมาจากแม่จะมีตัวเล็กๆ และจะเริ่มคานได้และเดินได้มีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของตัวเองเพราะว่าได้ดื่มนม พี่ออมสิน:ผักชนิดต่างๆเริ่มจากการเป็นเมล็ดก่อนแล้วนำมาปลูกเป็นแปลงเป็นพืชผักโตขึ้นมาเล็กๆและกลายเป็นต้นใหญ่ พี่โซ่ : สัตว์บ้างตัวออกลูกมาเป็นไข่แล้วค่อยๆแตกออกเป็นตัวสัตว์บ้างตัวออกลูกออกมาเป็นตัวสามารถเดินได้เลย ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้และสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคน พืช สัตว์ ในอนาคตเห็นความรับผิดชอบต่องานที่ให้ทำ เห็นความตั้งใจในการทำงานพี่ๆทุกคนทำชิ้นงานออกมาได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ